เงื่อนไขการเช่ารถของ เช่ารถตรัง

เอกสารที่ใช้ประกอบในการเช่ารถ

1 สำเนา หรือ ภาพถ่าย ใบขับขี่ 1 ฉบับ ส่งมาทางไลน์
2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ ภาพถ่าย 1 ฉบับ ส่งมาทางไลน์


เงื่อนไขในการเช่ารถ

1  ผู้เช่ารถจะต้องเป็นผู้ที่ขับขี่เท่านั้น หรือ คนใดคนหนึ่ง ที่ร่วมเดินทาง ที่มีใบขี่
2  ลูกค้าจะต้องวางมัดจำ 2,000 – 3,000 บาท แต่ สำหรับผู้ที่มีตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ มัดจำแค่ 1,000 บาท
3  การเช่ารถ จะนับ 24 ช.ม. เป็น 1 วัน ถ้า ส่งคืนเกินเวลา ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าหลังจากนั้นจะคิดชั่วโมงละ 100 บาท โดยไม่เกิน 4 ช.ม. ถ้าเกิน จะคิดเป็นอีก 1 วัน
4 น้ำมันตอนรับรถทางบริษัทเช่ารถจะใส่ให้เต็มถังไว้ก่อน เวลาคืนลูกค้าจะต้องใส่เต็มถังกลับเหมือนเดิม
ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจำ ล่วงหน้า เพื่อเป็นการยืนยันการจะเช่ารถของท่าน หลังจากได้รับมัดจำแล้วทาง บริษัทจะเก็บรถดังกล่าวให้กับลูกค้า โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้าคนอื่นเช่า
6. ในกรณีที่ลูกค้าจะคืนรถ ที่ ตรัง หรือ หาดใหญ่ เราจะคิดค่าบริการ โดยขึ้นอยู่กับระยะทาง