...

เงื่อนไขการเช่ารถ

  1. เงื่อนไขการใช้งาน: ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไปและต้องมีใบขับขี่ที่ใช้งานได้ถูกต้องและมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป (หรือตามกฎหมายที่ระบุ)

  2. การชำระเงิน: ลูกค้าต้องชำระค่าบริการรถเช่าพร้อมเงินมัดจำตามที่ระบุ ในกรณีที่ไม่มีความเสียหายหรือประกันความเสียหายสามารถเรียกคืนเงินมัดจำทั้งหมดหลังจากคืนรถเรียบร้อยแล้ว

  3. การตรวจสอบสภาพรถ: ลูกค้าต้องตรวจสอบสภาพรถก่อนการเดินทางและแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบความไม่เป็นปกติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับรถ

  4. การนำรถออกนอกพื้นที่: การนำรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้บริการจำกัด ลูกค้าต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนการเดินทาง

  5. การใช้ประกัน: ลูกค้าต้องเสียค่าเสียหายตามที่กำหนดหากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับรถขณะใช้งาน

  6. การคืบควบคุมความเสี่ยง: การใช้งานรถเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำในการใช้งานรถอย่างถูกต้อง

  7. การเก็บรักษาความเป็นส่วนตัว: เราให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  โปรดทราบว่าเงื่อนไขการเช่ารถอาจแตกต่างกันไปตามบริษัทรถเช่าและพื้นที่ที่คุณใช้บริการ ควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขที่ระบุให้ดีก่อนเดินทางและใช้บริการรถเช่า

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

สำหรับลูกค้าที่จอง รถเช่าหาดใหญ่ เดินทางโดยเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • เบอร์โทรศัพท์

สำหรับนักศึกษา

 • บัตรนักศึกษา
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่ 

สำหรับลูกค้าพื้นที่ 

หลักฐานการทำงาน
บัตรประชาชน
ใบขับขี่

สำหรับลูกค้าที่เช่ารถระหว่างซ่อม 

ใบรับรถเข้าซ่อมจากอู่
บัตรประชาชน
ใบขับขี่

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.